Privacy statement

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT Twente portaal B.V.

 

1. Inleiding

Twente portaal B.V. respecteert uw privacy. Wij vinden het belangrijk om uw persoonsgegevens altijd goed te beschermen in het kader van het AVG ingang ’s datum 25-5-2018 hanteert Twente portaal B.V. daarom een aantal belangrijke regels ter bescherming van uw privacy. Want om u zo goed mogelijk te helpen aan een nieuwe baan houdt Twente portaal B.V. een aantal gegevens van u bij. Welke gegevens dat zijn en waarom wij deze bewaren en voor hoe lang leest u in ons privacy statement.

 

2. Gegevens wissen
U heeft het recht om vergeten te worden. Als u wilt dat alle historie en data van u wordt verwijderd neem dan contact met ons op. Het is niet de bedoeling dat u door ons ongevraagd wordt benaderd of dat wij gegevens van u opslaan wanneer u dat liever niet heeft. Laat het ons weten wanneer dat het geval is. Voor vragen/verzoeken rondom uw gegevens kunt u ons mailen naar info@hettwenteportaal.nl of contact opnemen met uw werkcoach van de gemeente Hellendoorn of uw arbeidsmarktcoach van het Werkplein sub regio Almelo.

 

3. PRIVACY STATEMENT Twente portaal B.V.

Twente portaal B.V. hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacy gevoelige informatie van haar website bezoekers, kandidaten- en werkgevers. Twente portaal B.V. heeft daarom dit privacy statement opgesteld.  Twente portaal B.V. behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde  persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geeft Twente portaal B.V. inzicht hoe het Twente portaal B.V. in voorkomende situaties conform de AVG met uw persoonsgegevens omgaat.

 

4. Wie zijn wij

Twente portaal B.V. is verwerking ’s  verantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van persoonsgegevens en stelt het doel en middelen voor verwerking vast. Twente portaal B.V.  schakelt soms andere instanties in om werk voor haar uit te voeren. Twente portaal B.V.  blijft in deze situatie verantwoordelijk voor verwerking van uw persoons gegevens. Met deze instanties maakt Twente portaal B.V. contractuele afspraken over de omvang van verwerking van de persoons gegevens zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

 

5. Technisch informatie


Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de apparaten van onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat  de website wordt bezocht het IP- adres van uw apparaat het IP- adres van uw internetserviceprovider. Het besturingssysteem dat u gebruikt houdt datum, tijd bij van uw bezoek, het internetadres van de website waar u van rechtstreeks bent doorgelinkt. De door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website de geo- locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en download van de website.

Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

 

6. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en te verwerken:

 • Als u Twente portaal B.V. toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Twente portaal B.V. rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Twente portaal B.V. of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

 

7. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aangeboden diensten zo goed mogelijk te kunnen  uitvoeren inzake advies en bemiddeling naar werk.

Twente portaal B.V. gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

Vraag en aanbod van de arbeidsmarkt bij elkaar brengen;  U op de hoogte te brengen van  producten en diensten van Twente portaal B.V.  en van derden.

Om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar werkervaring, proefplaatsing, bepaalde tijd contract of onbepaalde tijd contract. U te benaderen voor onze nieuwsbrieven en succesverhalen en video inzake onze website.

 

8. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Twente portaal B.V. kan van u als werkzoekende of kandidaat de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

Werkzoekende of kandidaat gegevens

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet;

9. Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van één van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u ons mailen naar info@hettwenteportaal.nl  of contact opnemen met uw werkcoach van de gemeente Hellendoorn of uw arbeidsmarktcoach van het Werkplein sub regio Almelo.

Inzage en/ of wijzigen gegevens
U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen, met uw werkcoach van de gemeente Hellendoorn of uw arbeidsmarktcoach van het Werkplein sub regio Almelo om uw gegevens aan te vullen te verbeteren en of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Verwerking van uw gegevens beperken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek indienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment doen door een mail te sturen naar info@hettwenteportaal.nl  of contact opnemen met uw werkcoach van de gemeente Hellendoorn of uw arbeidsmarktcoach van het Werkplein sub regio Almelo.

Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment mailen naar info@hettwenteportaal.nl  of contact opnemen met uw werkcoach van de gemeente Hellendoorn of uw arbeidsmarktcoach van het Werkplein sub regio Almelo. U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn

Wij proberen uw gegevens als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn echter wel afhankelijk van de invoer van in dit geval de gemeente Hellendoorn/ Werkplein sub regio Almelo als bron van uw gegevens.

 

 10. Beveiliging

Twente portaal B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Twente portaal B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

11. Bewaartermijn

Twente portaal B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de uw bemiddeling

 

12. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) over de bescherming van uw persoonsgegevens door Twente portaal B.V., kunt u ons op elk gewenst moment mailen naar info@hettwenteportaal.nl  of contact opnemen met uw werkcoach van de gemeente Hellendoorn of uw arbeidsmarktcoach van het Werkplein sub regio Almelo.

13. Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info@hettwenteportaal.nl of uw werkcoach van de gemeente Hellendoorn of uw arbeidsmarktcoach van het Werkplein sub regio Almelo.

14. Wijzigingen

Twente portaal B.V. behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Twente portaal B.V.  en een betrokkene.

 

15. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Aangesloten werkgevers

© Het TwentePortaal 2024 |
Ontwerp en realisatie: Catapult creëert